Disclaimer

Bepalingen vooraf

1. Onder website wordt alle webpagina’s verstaan waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein ‘www.dierenartsvankessel.nl’;
2. Webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink naar deze disclaimer staat met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;
3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;
4. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, opvragen, bekijken, raadplegen. Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;
5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;
6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;
7. De praktijk: Dierenarts Van Kessel, KvK nr. 17240716.
8. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

Disclaimer

1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
2. De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel Dierenarts Van Kessel zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Dierenarts Van Kessel ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook;
3. Dierenarts Van Kessel draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken;
4. Dierenarts Van Kessel staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of voor een bepaald doel geschikt is;
5. Dierenarts Van Kessel is niet aansprakelijkheid voor schade en dreigende schade:
          a. Toegebracht door de website
          b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
          c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
          d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
6. Dierenarts Van Kessel behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
7. Dierenarts Van Kessel behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Dierenarts Van Kessel niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
8. Dierenarts Van Kessel is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
9. Dierenarts Van Kessel behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
10. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen De gebruiker vrijwaart de praktijk, de werknemers van de praktijk, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;