Wet Dieren per 1/1/2013Op 1 januari is de Wet dieren ingegaan. Deze nieuwe wet gaat ondermeer de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) vervangen.

Logo Rijksoverheid Waar gaat deze wetgeving over?
De Wet dieren geeft regels die in hoofdzaak gehouden dieren betreffen. Ook worden dieren beschermd die niet worden gehouden, in het bijzonder door het verbod op dierenmishandeling en door het voorstel de plicht om hulpbehoevende dieren zorg te verlenen. Het voorstel introduceert een nieuw wettelijk kader, waardoor ook het stelsel van uitvoeringsregelgeving opnieuw moet worden vormgegeven. Het voorstel voorziet in het vervallen van een aantal bepalingen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de intrekking van de o.a. Kaderwet diervoeders, de Diergeneesmiddelenwet, de Wet op de dierenbescherming en de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990.

De Wet dieren is een raamwet. Dat betekent dat de wet zelf een beperkt aantal regels stelt en daarnaast de mogelijkheid biedt om allerlei zaken over en voor dieren te regelen in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en ministeriële regelingen. De Wet dieren gaat in fasen in.

De eerste besluiten onder deze nieuwe wet zijn het Besluit diergeneesmiddelen en de Regeling diergeneesmiddelen. Deze stellen met name regels voor fabrikanten en handelaren en ook (tijdelijk) voor het gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenarts en de houder van het dier. Dit in afwachting van het Besluit diergeneeskundigen en de Regeling diergeneeskundigen. Daarnaast wordt een aantal toegezegde maatregelen ingevoerd in het kader van het antibioticumbeleid.


Voor wie is deze wetgeving?
Deze wetgeving geldt voor:

Wat is het doel van de nieuwe wetgeving?
Met de wet worden vereenvoudigingen, verbeteringen en vernieuwingen doorgevoerd, waaronder invoering van één handhavingsstelsel en één vergunningenstelsel, invoering van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke boeten en snellere en slagvaardiger uitvoering of implementatie van Europese regelgeving.


Wanneer gaat deze wetgeving in?
De Wet dieren gaat in fasen in. De volgende regels zijn ingegaan per 1 januari 2013:

Het Besluit en Regeling houders van dieren en het Besluit en Regeling diergeneeskundigen gaan naar verwachting later in 2013 in.


Waar kan ik de nieuwe wetgeving lezen?
De Wet Dieren is te raadplegen op de website van de Nederlandse Overheid.
Bron: Rijksoverheid en Antwoord voor bedrijven